Έργο ENERJ

Έργο ENERJ

Ο τομέας των δημόσιων κτιρίων έχει τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός ανακατασκευής στον κατασκευαστικό κλάδο ήταν πολύ χαμηλός και τα δημόσια κτίρια δεν αποτελούν εξαίρεση.

Οι δραστηριότητες του έργου ENERJ αποσκοπούν στην υποστήριξη των τοπικών κυβερνήσεων στην επίτευξη στόχων ενεργειακής απόδοσης στα δικά τους δημοτικά κτίρια μέσω «κοινών δράσεων» σε μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Οι κοινές δράσεις αποσκοπούν στο να συγκεντρώσουν οι τοπικές αρχές πολλαπλασιαστική δυναμική για την υλοποίηση των στόχων αναβάθμισης της ενέργειας σε κεντρικό επίπεδο, μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης των απαιτούμενων πόρων και ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα.

Το ENERJ επικεντρώνεται στις νομικές, τεχνικές και οικονομικές συνθήκες για επιτυχείς κοινές δράσεις, αυξάνοντας τη συνειδητοποίηση της προστιθέμενης αξίας τους και προτείνοντας διαδικασίες απλούστευσης της λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης πιλοτικών δράσεων.

Project Enerj