Έργο ENERJ

Ο τομέας των δημόσιων κτιρίων έχει τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός ανακατασκευής στον κατασκευαστικό κλάδο ήταν πολύ χαμηλός και τα δημόσια κτίρια δεν αποτελούν εξαίρεση.

Οι δραστηριότητες του έργου ENERJ αποσκοπούν στην υποστήριξη των τοπικών κυβερνήσεων στην επίτευξη στόχων ενεργειακής απόδοσης στα δικά τους δημοτικά κτίρια μέσω «κοινών δράσεων» σε μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Οι κοινές δράσεις αποσκοπούν στο να συγκεντρώσουν οι τοπικές αρχές πολλαπλασιαστική δυναμική για την υλοποίηση των στόχων αναβάθμισης της ενέργειας σε κεντρικό επίπεδο, μέσω της βελτιστοποίησης της χρήσης των απαιτούμενων πόρων και ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα.

Το ENERJ επικεντρώνεται στις νομικές, τεχνικές και οικονομικές συνθήκες για επιτυχείς κοινές δράσεις, αυξάνοντας τη συνειδητοποίηση της προστιθέμενης αξίας τους και προτείνοντας διαδικασίες απλούστευσης της λήψης αποφάσεων, σχεδιασμού και υλοποίησης πιλοτικών δράσεων.

Project Enerj

The Web Mapping platform

image2
web platform
Body

Η πλατφόρμα webGIS

Η πλατφόρμα web ENERJ έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις να συνειδητοποιούν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των τοπικών δημόσιων κτιρίων και τις δράσεις που έχουν αναλάβει οι τοπικές αρχές να αναλάβουν, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ).

Η πλατφόρμα παρέχει πρόσβαση σε δύο βάσεις δεδομένων:

  • βάση δεδομένων των ενεργειακών χαρακτηριστικών των δημόσιων κτιρίων;
  • - βάση δεδομένων των δράσεων αναβάθμισης της ενέργειας που περιέχονται στα ΣΔΑΕ
Subscribe to